fbpx

Blog

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΦΕΛΟΥΣ ΦΒ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ – NET METERING ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΣΟΠ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΦΕΛΟΥΣ ΦΒ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ – NET METERING ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΣΟΠ, ECO//SUN Φωτοβολταϊκά Συστήματα | Φωτοβολταϊκά Πάνελ

 

 

 1. Παρουσίαση του Έργου

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΦΕΛΟΥΣ ΦΒ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ – NET METERING ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΣΟΠ, ECO//SUN Φωτοβολταϊκά Συστήματα | Φωτοβολταϊκά ΠάνελΗ ECO//SUN,  με πολύχρονη εμπειρία στον χώρο των Α.Π.Ε. από το 1996, είναι η πρώτη  εργοληπτική εταιρία στη Ελλάδα που της ανατέθηκε η υλοποίηση της μελέτης και της κατασκευής φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας net metering σε συνδέσεις Μέσης Τάσης. Το πρώτο έργο net metering στη Μέση Τάση υλοποιήθηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οπωροκηπευτικών Επισκοπής (ΑΣΟΠ) του νομού Ημαθίας.  Η εταιρία είχε καταθέσει τον φάκελο μελέτης και δικαιολογητικών στη ΔΕΔΔΗΕ για λογαριασμό της ΑΣΟΠ, από τον Απρίλιο του 2018.

Ο ΦΒ Σταθμός υλοποιήθηκε με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων στην οροφή των κτιρίων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία με πρώτη προτεραιότητα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες του συνεταιρισμού και η πλεονάζουσα παραγόμενη ενέργεια  αποθηκεύεται εγχεόμενη στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, με την διαδικασία net metering, δηλαδή αυτή του ενεργειακού συμψηφισμού.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του 2018, στην οποία βασίστηκε η μελέτη και η κατασκευή του έργου, υπήρχε η δυνατότητα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών πλαισίων με ισχύ ίση του 50% της συμφωνημένης ισχύος του αριθμού παροχής. Στην προκειμένη περίπτωση η συμφωνημένη ισχύς είναι ίση με 450 KVA, οπότε η μέγιστη ισχύς των φωτοβολταϊκών που τοποθετήθηκαν, ισοδυναμεί με 225 kWp φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Ειδικότερα τοποθετήθηκαν 865 συλλέκτες υψηλής απόδοσης τύπου ES-POLY 260, (260Wp), του οίκου ECO//SUN και για την μετατροπή της ηλιακής ενέργειας χρησιμοποιήθηκαν 5 Inverters της σειράς 40000TL3-NS του κορυφαίου οίκου GROWATT, με μέγιστη φωτοβολταϊκη ισχύ εισόδου 50kWp έκαστος και βαθμού απόδοσης 99%.

H στήριξη των πλαισίων υλοποιήθηκε σε βάσεις αλουμινίου για βιομηχανικού τύπου πάνελ, οι οποίες μελετήθηκαν και

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΦΕΛΟΥΣ ΦΒ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ – NET METERING ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΣΟΠ, ECO//SUN Φωτοβολταϊκά Συστήματα | Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Μετατροπείς GROWATT 40000TL3-NS

σχεδιάστηκαν από την ECO//SUN και διαθέτουν όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας που απαιτούνται. Η στήριξη των πλαισίων έγινε

πάνω  στην υπάρχουσα κλίση της οροφής με τον υφιστάμενο προσανατολισμό, χωρίς να απαιτηθεί κάποια ειδική κατασκευή ώστε να επιτευχθεί βέλτιστος προσανατολισμός  και

βέλτιστη κλίση της τοποθέτησης των πλαισίων.

 

Ακολούθως, παρουσιάζεται η ανάλυση οφέλους του net metering του συγκεκριμένου έργου βάσει των κιλοβατώρων που παράχθηκαν από τον ΦΒ σταθμό του Συνεταιρισμού και συμψηφίσθηκαν με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Έτσι, τα δεδομένα κιλοβατώρων, και όχι κάποιες εκτιμήσεις ή καταγραφές, που  ελήφθησαν υπόψη στην ανάλυση που ακολουθεί, πάρθηκαν από τους λογαριασμούς του παρόχου, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ΔΕΗ. Το τιμολόγιο χρέωσης του παρόχου είναι στη κατηγορία Μέσης Τάσης ΒΑΓ (Αγροτικής Χρήσης), και η χρονική περίοδος που μελετάται είναι δώδεκα μήνες (Μάρτιος 2019 – Φεβρουάριος 2020).

                2.Η Παραγωγή του ΦΒ Σταθμού και οι Καταναλώσεις

Στον Πίνακα 1   παρουσιάζεται μια γενική εικόνα της κατανάλωσης των εγκαταστάσεων του Συνεταιρισμού και της παραγωγής του ΦΒ σταθμού net metering.

Στην πρώτη στήλη αναγράφονται οι 12 μηνιαίες χρονικές περίοδοι. Στην δεύτερη στήλη καταγράφεται η μηνιαία κατανάλωση του Συνεταιρισμού και στην τέταρτη στήλη καταγράφεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού.

Στην πέμπτη στήλη δίνεται η ενέργεια που κατά την παραγωγή δεν μπορεί να απορροφήσει ο συνεταιρισμός στις καταναλώσεις της εγκατάστασης και διοχετεύεται προς το δίκτυο.

Στην έκτη στήλη δίνεται η ενέργεια που καταναλώνεται τη στιγμή που παράγεται (ενέργεια ταυτοχρονισμού).

Παρατηρώντας την κατανάλωση στο σύνολο των 12 μηνών, σε σχέση με την παραγόμενη ενέργεια από τον ΦΒ σταθμό του Συνεταιρισμού, βλέπουμε ότι η κάλυψη των αναγκών του Συνεταιρισμού από την παραγόμενη ενέργεια με ενεργειακό συμψηφισμό ανέρχεται σε ποσοστό 60%, λαμβάνοντας υπόψη την 12μηνη κατανάλωση (506.000kWh) και αντιστοίχως την 12μηνη παραγωγή (300.000kWh).

Σημαντικό είναι το γεγονός  ότι η παραγόμενη ενέργεια είναι ομαλά κυμαινόμενη από μήνα σε μήνα, χωρίς σημαντικές αυξομειώσεις, σε αντίθεση με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεων του Συνεταιρισμού η οποία κυμαίνεται πιο απρόβλεπτα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΦΕΛΟΥΣ ΦΒ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ – NET METERING ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΣΟΠ, ECO//SUN Φωτοβολταϊκά Συστήματα | Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Στο παρακάτω Γράφημα 3 διαγραμμίζεται με γκρίζα γραμμή ο Βαθμός  Ταυτοχρονισμού της κατανάλωσης με την παραγόμενη ενέργεια του ΦΒ Σταθμού, ή αλλιώς αντιστάθμισης των ενεργειακών αναγκών του Συνεταιρισμού από την παραγόμενες kWh. Η ενέργεια ταυτοχρονισμού είναι βασική παράμετρος οφέλους για τον αυτοπαραγωγό, επειδή σύμφωνα με την Νομοθεσία του Ενεργειακού Συμψηφισμού – ΝET METERING, ο καταναλωτής απαλλάσσεται από τις χρεώσεις στις ‘ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ’, πλην των ΥΚΟ βάση αυτού του ταυτοχρονισμού και στο επίπεδο kWh που γίνεται.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΦΕΛΟΥΣ ΦΒ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ – NET METERING ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΣΟΠ, ECO//SUN Φωτοβολταϊκά Συστήματα | Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Γράφημα 3

Σημειώνεται ότι ο Βαθμός Ταυτοχρονισμού της εγκατάστασης είναι κοντά στο 44%, λόγω του ότι τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο η κατανάλωση του Συνεταιρισμού είναι αρκετά υψηλή ενώ η παραγωγή του ΦΒ Σταθμού είναι χαμηλή, όπως και η ηλιοφάνεια κατά την χρονική περίοδο αυτή. Αντίθετα, τους μήνες Απρίλιο και Μάιο η παραγωγή της φωτοβολταϊκής μονάδας είναι αρκετά υψηλή σε σχέση με τις καταναλώσεις του Συνεταιρισμού που είναι αρκετά μειωμένες.

Στο Γράφημα 4 αποτυπώνεται η τελική και συνολική κατανομή της ενέργειας που παράγεται από την φωτοβολταϊκή μονάδα. Με πορτοκαλί χρώμα αποτυπώνεται η ενέργεια ταυτοχρονισμού, με μπλε χρώμα η παραγόμενη ενέργεια του ΦΒ Σταθμού η οποία και  καταναλώνεται μέσα στον μήνα που παράγεται, ενώ με μωβ χρώμα η ενέργεια που «αποθηκεύεται» στο δίκτυο και καταναλώνεται σε επόμενες χρονικές περιόδους.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΦΕΛΟΥΣ ΦΒ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ – NET METERING ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΣΟΠ, ECO//SUN Φωτοβολταϊκά Συστήματα | Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Γράφημα 4

Στο Γράφημα 4 αποτυπώνεται η τελική και συνολική κατανομή της ενέργειας που παράγεται από την φωτοβολταϊκή μονάδα. Με πορτοκαλί χρώμα αποτυπώνεται η ενέργεια ταυτοχρονισμού, με μπλε χρώμα η παραγόμενη ενέργεια του ΦΒ Σταθμού η οποία και  καταναλώνεταιμέσα στον μήνα που παράγεται, ενώ με μωβ χρώμα η ενέργεια που «αποθηκεύεται»    στο δίκτυο και καταναλώνεται σε επόμενες χρονικές περιόδους.

 

 

 

 

 

                     

 

     3.Τα Οφέλη από το net metering 

Σύμφωνα με την νομοθεσία του ενεργειακού συμψηφισμού NET-METERING ο καταναλωτής που τοποθετεί φωτοβολταϊκά μπορεί να συμψηφίζει την ενέργεια που καταναλώνει με αυτή που παράγει αλλά και να απαλλάσσεται από μέρος των χρεώσεων που αφορούν τις ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ. Η χρέωση ενέργειας αφορά δύο χρεώσεις: (1) το κόστος ενέργειας, δηλαδή οι κιλοβατώρες που καταναλώνονται και (2) την χρέωση στις εκπομπές διοξειδίου. Στον Πίνακα 5 κάτω παρουσιάζεται το ποσό που κερδίζει ο Συνεταιρισμός από αυτά τα δύο μέρη του λογαριασμού.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΦΕΛΟΥΣ ΦΒ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ – NET METERING ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΣΟΠ, ECO//SUN Φωτοβολταϊκά Συστήματα | Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Πίνακας 5

 

    Ο Συνεταιρισμός έχει κέρδος από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις μειώνουν το λογαριασμό στην ενέργεια ταυτοχρονισμού που αφορούν το κόστος του ΕΤΜΕΑΡ και οι ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ, στον πίνακα 6 παρουσιάζεται το κέρδος που έχει ο Συνεταιρισμός από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΦΕΛΟΥΣ ΦΒ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ – NET METERING ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΣΟΠ, ECO//SUN Φωτοβολταϊκά Συστήματα | Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Πίνακας 6

Έτσι, το συνολικό οικονομικό όφελος που προκύπτει από την υλοποίηση του ΦΒ Σταθμού στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού  ανέρχεται σε 33.797 ευρώ ανά έτος.

Στο επόμενο Γράφημα 7 παρουσιάζονται τα οφέλη ως ποσοστά τα οποία  προκύπτουν ανά είδος χρέωσης βάσει του τιμολογίου του παρόχου. Παρατηρείται ότι το κόστος ενέργειας αθροίζεται σε ποσοστό κοντά στο 66% του συνολικού κέρδους, που έχει ο Συνεταιρισμός.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΦΕΛΟΥΣ ΦΒ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ – NET METERING ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΣΟΠ, ECO//SUN Φωτοβολταϊκά Συστήματα | Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Γράφημα 7

Τέλος, εκτός όμως από τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και το net metering, προκύπτουν και μεγάλα περιβαλλοντικά οφέλη. Είναι άλλωστε γνωστό, ότι με την παραγωγή 000 kWh ανά έτος, που σήμερα έχει ο Συνεταιρισμός, αποτρέπεται η έκλυση 300 τόνων CO2.

Συμπεράσματα

 1. Ιδιαίτερα οικονομικά ανταποδοτική για τον Συνεταιρισμό Οπωροκηπευτικών είναι η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος που υλοποιήθηκε. Διότι στην περίπτωση του Συνεταιρισμού, είναι απόλυτη η απαίτηση για την άψογη διατήρηση και συντήρηση των οπωροκηπευτικών προϊόντων μέχρι την μεταπώληση και επομένως την κατανάλωση. Αυτό το κόστος συντήρησης λόγω της λειτουργίας των ενεργοβόρων ψυχροθαλάμων του Συνεταιρισμού, απομειώνεται σε πολύ μικρό ποσοστό λόγω του ενεργειακού συμψηφισμού, μεταξύ της ΔΕΔΔΗΕ και του παραγωγού. Συνεπώς, όσο αυξάνεται η παραγόμενη ενέργεια μεγιστοποιείται η οικονομική απόδοση της Επιχείρησης και είναι εύκολα κατανοητό ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός της Επιχείρησης ήδη ξεκινά με ένα αρνητικό πρόσημο των –33.797 € στα πάγια έξοδα της ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, όπως αναφέρθηκε, μεγιστοποιείται η κερδοφορία του Συνεταιρισμού και ειδικότερα δεν δαπανά πρόσθετους πόρους για την διάθεση των προϊόντων και την ποιοτική εγγύηση τους.
 2. Ο ΦΒ Σταθμός του Αγροτικού Συνεταιρισμού επιχορηγήθηκε για την υλοποίηση του έργου κατά 50%, αφού εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, επιτυγχάνοντας την απόσβεση της επένδυσης σε 2 χρόνια.
 3. Πολύ θετικό στοιχείο με τον ενεργειακό συμψηφισμό – NET METERING είναι ότι ο συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας με την καταναλισκόμενη, γίνεται σε κιλοβατώρες, δηλαδή σε είδος, και όχι σε ευρώ. Επομένως, όσο και αν αυξάνεται η τιμή πώλησης της ενέργειας ο αυτοπαραγωγός δεν θα επηρεάζεται ποτέ. Αντίθετα, όσο και αν αυξάνεται η τιμή πώλησης της κιλοβατώρας ή και, οι ενεργειακές ανάγκες της επιχείρησης, μεγιστοποιείται η κερδοφορία της επιχείρησης.
 4. Είναι ακόμη σημαντικό να τονιστεί ότι το συγκεκριμένο παράδειγμα του Συνεταιρισμού που μελετάται, είναι καταναλωτής ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ και κατά συνέπεια έχει μειωμένη τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στις περιπτώσεις Χαμηλής Τάσης ή διαφορετικών τιμολογίων, το όφελος που θα είχε ο αυτοπαραγωγός θα ήταν πολύ μεγαλύτερο! Καταρρίπτεται δηλαδή ο μύθος ότι, ο ενεργειακό συμψηφισμός δεν συμφέρει στη ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ.
 5. Τα οικονομικά μεγέθη και τα στοιχεία απόδοσης που παρουσιάζονται παραπάνω είναι τα πραγματικά. Δηλαδή είναι στοιχεία όπως εξάγονται από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και όχι από κάποιο σύστημα καταγραφής.
 6. Τέλος, είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε, όλο και πιο συχνά κάνουν την εμφάνιση τους έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα, που δεν είχαμε δει στο παρελθόν (π.χ. καταστροφές στην Χαλκιδική το καλοκαίρι του 2019). Σύμφωνα με την άποψη που εκφράζουν πολλοί ειδικοί επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο, αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα οφείλονται στην υπερθέρμανση του πλανήτη με την έκλυση τεραστίων ποσών διοξείδιού του άνθρακα, με τις καταστροφές δασών κ.α. Έτσι η προστασία του πλανήτη με τη χρήση Α.Π.Ε είναι μονόδρομος, ‘διότι ο πλανήτης δεν μας ανήκει, αλλά είμαστε φιλοξενούμενοι, τόσο εμείς όσο και οι επόμενες γενιές’

 

 

 

Call Now ButtonΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ