1. Στοιχεία ενδιαφερόμενου


    2. Στοιχεία χώρου εγκατάστασης


    3. Υπάρχουσα εγκατάσταση

    Λειτουργία γεννήτριας    4. Χρήση χώρου

    5. Κάλυψη