fbpx

Blog

ECO//SUN Total Customer Service Quality

ECO//SUN , πιστοποιήθηκε ακομη μια φορα κατά ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 και ISO  9001:2015  , συνεχίζοντας τον ηγετικό της ρόλο στην αγορά των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  αλλά και στην αγορά της ηλεκτροκίνησης!
Η εταιρία ECO//SUN διαθέτοντας πολυετή γνώση και την εμπειρία στον χώρο της  “ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ”,  μπορεί να υλοποιεί κάθε είδους σχετικού project που μπορεί να της ανατεθεί.

Επίσης πρωτοπορεί για άλλη μια φορά και στην αγορά της αστικής ηλεκτροκίνησης με την εμπορία, επισκευή & συντήρηση των πρότυπων 100% ηλεκτρικών οχημάτων πόλης ecocar.

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών (διεύθυνση, προσωπικό, συνεργάτες, προμηθευτές αλλά και των πελατών της) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου της.

Για να πετύχει τα ανωτέρω, η ECO//SUN

 • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες με σκοπό τον σχεδιασμο και την διάθεση ποιοτικών προϊόντων προδιαγεγραμμένων η ειδικών απαιτήσεων των πελατών της, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μέσω γραπτών συμβάσεων / συμφωνιών με σκοπό την μεγιστοποίηση της ικανοποίησης αυτών και σε συμφωνία πάντα με τις ισχύουσες  νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των υπηρεσιών  της,  καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η τήρηση των παραπάνω αρχών είναι απολύτως επιβεβλημένη , ώστε η εταιρεία να συνεχίσει να δραστηριοποιείται με επιτυχία τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στο εξωτερικό. Η εταιρεία θεωρεί ότι η ποιότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των στόχων της και έχει θέσει σαν βραχυπρόθεσμο στόχο τη διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων της , ενώ μακροπρόθεσμο στόχο της αποτελεί η Ολική Ποιότητα.
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς  για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή και /Διεργασιών καθώς και όσον αφορά τα προϊόντα ενώ παρακολουθεί τη διαμόρφωση του εξωτερικού περιβάλλοντος αναφορικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις , τις προσδοκίες των πελατών και τις τάσεις που εμφανίζονται στην αγορά. Οι στόχοι που θέτει καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την Διοίκηση της εταιρείας.
 • Δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων (υλικοτεχνικό εξοπλισμό-εκπαίδευση-τεχνογνωσία) για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της γι’αυτό και μεριμνά για την συνεχή βελτίωση της κατάρτισης και των συνθηκών απασχόλησης του προσωπικού της και έχει γιατρό εργασίας & τεχνικό ασφαλείας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα παρακάτω:
  α) Φροντίζει για την δημιουργία εργασιακού κλίματος συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Ποιότητας,
  β) την συστηματική εφαρμογή τεκμηριωμένων διαδικασιών λειτουργίας για ελαχιστοποίηση λαθών,
  γ) χρήση καλής ποιότητας υλικών και εξαρτημάτων από αξιόπιστους προμηθευτές,
  δ) τήρηση της κείμενης νομοθεσίας υγιεινής  και ασφάλειας εργασίας.
 • Παρακολουθεί, μετράει, αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες , ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων της.
 • Εξ’ ορισμού η ECO//SUN είναι ταγμένη στην προστασία του περιβάλλοντος και μάλιστα το κάνει έχοντας όλες τις αναγκαίες πιστοποιήσεις από τους αρμόδιους φορείς, ενώ συνεργάζεται και με το μεγαλύτερο και πιο δραστήριο οικολογικό οργανισμό του πλανήτη, την Greenpeace. Η πολιτική της ECO//SUN είναι απόλυτα ταυτισμένη με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, προωθώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και δίνοντας η ίδια το παράδειγμα. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Λάκκωμα Χαλκιδικής, λειτουργούν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχοντας πάντα ως στόχο τη διαρκή βελτίωση και τη διατήρηση του μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς μας. Γενικά η εταιρεία προσπαθεί να έχει τα ελάχιστα απορρίμματα και αυτά να μην ρυπαίνουν & συνεχώς προσπαθεί το καλύτερο για το περιβάλλον.

Με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές η διοίκηση εξασφαλίζει ότι:

 • Προσδιορίζονται σαφώς οι απαιτήσεις των πελατών και ότι αυτές ικανοποιούνται προσφέροντας τους προιόντα ποιότητας με βάση τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί ή συμφωνηθεί μαζί τους.
 • Υπάρχει πλήρης ενημέρωση των πελατών αναφορικά με τις αλλαγές που αφορούν τα προϊόντα και τη διανομή τους.
 • Ανασκοπούνται σε τακτή βάση τυχόν παρατηρήσεις και παράπονα των πελατών και αυτά λαμβάνονται υπόψη ώστε να γίνουν τυχόν διορθωτικές ή προληπτικές ενέργειες και να εισαχθούν στην αγορά νέα προϊόντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους.
 • Υπάρχει τεκμηριωμένο σύστημα ανασκόπησης της ικανοποίησης των πελατών που τα αποτελέσματά του λαμβάνονται υπόψη τόσο για την βελτίωση της ικανοποίησης τους σε μεμονωμένη βάση, όσο και για τη συνολική βελτίωση του παρεχόμενου customer service.

Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα, επισκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση της Εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη των στόχων  για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρείας.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της εταιρίας να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας καθώς και τους πελάτες-εξωτερικούς παρόχους, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στους πελάτες της προϊόντων και υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.

16 E 0411037 TIC. pages to jpg 0001
16 O 0411037 TIC. pages to jpg 0001
16 Q 0411037 TIC. page 0001
Post Tags:
Call Now ButtonΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ